Polityka prywatności i pliki cookie

Zobowiązujemy się do dbania o wszelkie udostępnione nam informacje zgodnie z przepisami o ochronie danych, szczególnie zaś z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO).

Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób właściciel strony internetowej https://normastore.pl/ gromadzi, wykorzystuje, jak również chroni dane osobowe Użytkowników strony internetowej, w tym sklepu Internetowego.

Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Właścicielem strony internetowej https://normastore.pl/ oraz administratorem danych osobowych Użytkowników strony jest Eco Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000173317, NIP 89924961761, REGON 932961761 (dalej jako: „my”, „nas”).

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do administratora danych, tj.:

Wobec kogo niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Użytkowników serwisu, tj. osób odwiedzających nasze strony https://normastore.pl/ , osób zapisujących się do Newslettera oraz tych, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem sklepu w serwisie.

Jakie kategorie danych przetwarzamy i skąd je mamy?

W sytuacji kiedy:

– dokonujesz zamówienia w naszym sklepie internetowym, przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam w formularzu zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, nazwy firmy, NIP, adresu (kraj, nazwa ulicy, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego,

– zapisujesz się do naszego newslettera, przetwarzamy Twój adres e-mail,

– kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adres e-mail,

– odwiedzasz naszą stronę, gromadzimy następujące informacje: dane przeglądarki (np. rodzaj, wersja, język); dane systemu operacyjnego oraz interfejsu; dane witryny, z której nastąpiło przekierowanie (URL strony odsyłającej); dane stron internetowych odwiedzanych w naszym serwisie; datę i godzinę uzyskania dostępu do naszego serwisu; status dostępu / kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, adres protokołu internetowego (IP). Dane te zbierane są w formie plików cookies – więcej o tym przeczytasz poniżej (patrz Pliki cookie).

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • obsługi zamówienia (realizacji zamówienia),
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży,
 • wypełnienia uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży,
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
  jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy
 • dokonywania rozliczeń oraz obowiązków podatkowych wynikających z ustawy o rachunkowości,
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych,
 • rozliczenia konkursów
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na administratorze
 • bieżącego kontaktu z zakresie realizacji zamówienia oraz
 • odpowiedzi na pytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego,
 • zapewnienia dostępu do strony internetowej, ułatwienia korzystania z serwisu oraz w celu wykrycia
  błędów technicznych i/lub błędów w transmisji komunikacji elektronicznej (wykorzystanie plków
  niezbędnych i statystycznych)
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • przesyłania informacji o nowościach w naszej ofercie,
 • przygotowania, przeprowadzenia i realizacji konkursów,
 • przetwarzania wizerunku,
 • do celów marketingowym przy użyciu marketingowych plików cookie
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  Jednocześnie informujemy, iż wyrażoną zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w
  dowolnym momencie, wystarczy wysłać taką widomość na adres e-mail: sklep@normastore.pl lub
  kliknąć w link dezaktywacyjny, który jest w każdym naszym Newsletterze.

Wyrażoną zgodę na wykorzystanie wizerunku można wysłać na adres e-mail: sklep@normastore.pl

Odnosząc się do zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych przy użyciu plików
cookies statystycznych i marketingowych, informujemy, że podczas pierwszej wizyty na stronie
wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies, w której jesteś poproszony o
podjęcie swobodnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na cookies marketingowe. Chcąc wycofać
zgodę na wykorzystanie tych plików cookies możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne
sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany
ustawień cookies.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli dokonujesz zakupu w naszym sklepie, Twoje dane osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazisz – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Podsumowując, Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jeśli składasz zamówienie w naszym sklepie udostępniamy Twoje dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie. Jeśli dokonujesz zakupu i korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępniamy Twoje dane osobowe, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Możemy również przekazywać dane dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym serwis internetowy. Takie podmioty przetwarzają Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami lub zezwoleniami obowiązującego prawa profesjonalnym doradcom, organom rządowym i sądom.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym przekazujemy Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszej strony internetowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy
  przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia
  podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych
  danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma
  podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz
  prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych, 
 4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;
 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Strona internetowa https://normastore.pl/ wykorzystuje tzw. “cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym użytkownika. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Ciebie interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia).

W jakim celu używamy plików cookie?

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookie, są one absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać;

 

 • statystyczne pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;

 

 • marketingowe pliki cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. Za ich pomocą profilujemy reklamy wyświetlane na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i naszym serwisie internetowym, odpowiednio do Twoich preferencji w zakresie wyboru usługi, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym Twojego zachowania na naszej stronie internetowej.
Gdy wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, możemy wówczas wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej w celu dostarczenia reklam. Jeśli nie chcesz, byśmy zbierali te informacje, to możesz usunąć pliki cookies ze swego urządzenia. Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową zostaniesz poproszony o podjęcie swobodnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na cookies marketingowe.

Okres korzystania z plików cookies

Niezbędne pliki cookie są przechowywane w pamięci przeglądarki przez ciągły okres lub do momentu jej zamknięcia, pliki statystyczne są ważne przez okres maksymalnie do 2 lat, natomiast pliki marketingowe są ważne do maksymalnie 1 roku.

Rezygnacja z akceptowania plików cookie

Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików “cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików “cookies”. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki ( Opera , Firefox , Internet Explorer , Chrome , Safari ). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej o plikach cookies możesz się dowiedzieć ze strony wszystkoociasteczkach.pl

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Obowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i plików cookie i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany niniejszych Polityk w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.