Regulamin sklepu internetowego normastore.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.normastore.pl,
zwanego dalej Serwisem Internetowym. Regulamin skierowany jest zarówno do
konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że
dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do
konsumentów albo do przedsiębiorców.

2. Administratorem i jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego jest Eco Service spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Atramentowa 5,
55-040 Kobierzyce wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000173317, NIP: 8992496007, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 (słownie:
milion) złotych (dalej oznaczony jako: „Eco Service”. Mogą się Państwo z nami skontaktować
klikając tutaj, wysyłając email na sklep@normastore.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Eco
Service sp. z o.o., ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce).

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników
określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie Serwisu
Internetowego.

4. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Serwis
Internetowy może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych
w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

5. Informacje znajdujące się w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego
Produktu na warunkach podanych w opisie.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z
Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w
podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) CENA – określona w złotych polskich i uwzględniająca podatek należna Eco Service tytułem

przeniesienia własności produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera
kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Serwis Internetowy stanowią
inaczej;

b) KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy

Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje
się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie
Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Eco
Service; przy czym co do zasady umowy zawierane w ramach Serwisu Internetowego mają
charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia
codziennego;

c) KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz.
121 ze zm.);

d) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z Eco Service czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą i hasłem
podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Eco Service,
pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient
uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje konto
Użytkownika po dokonaniu rejestracji w Serwisie. Konto Użytkownika umożliwia zapisywanie
i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów, śledzenie
statusu zamówień, dostęp do historii zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Eco
Service;

f) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Eco Service, za zapłatą ceny;

g) PROMOCJA – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach
wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez Eco Service w
określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych;

h) SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonywanie zamówień przez Klienta oraz
świadczenie usług udostępnianych przez Eco Service, prowadzona przez Eco Service,
stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem
internetowym: www.normastore.pl;

i) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
dotycząca sprzedaży przez Eco Service na rzecz Klienta Produktów wskazanych w zamówieniu
za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana za
pośrednictwem Serwisu Internetowego;

j) UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego, która nie zawarła Umowy
Sprzedaży z Eco Service;

k) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy
Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające produkty, co do
których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla
ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego produktu
będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie
techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą
procedowane równolegle. Akceptacja zamówienia przez Eco Service oznacza zawarcie
Umowy Sprzedaży.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 

1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
a) Składanie zamówień na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
b) Korzystanie z usługi koszyka;
c) Założenie konta użytkownika;
d) Przeglądanie treści zamieszczonych w ramach Serwisu;
e) Kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego- usługa jest świadczona
nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania
danych za jego pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania
danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika;
f) Zapis na newsletter – na newsletter można zapisać się poprzez zaznaczenie
odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym, przy dokonywaniu zamówienia,
w momencie zakładania konta Użytkownika lub poprzez wypełnienie formularza
rejestracji przeznaczonego do zapisywania się na newsletter. Newsletter służy do
przesyłania do Państwa informacji o naszych produktach, usługach oraz promocjach lub
nowych usługach, z których Państwo u nas korzystają lub które naszym zdaniem mogą
Państwa zainteresować – będziemy przesyłać Państwu newslettery lub e-maile na temat
usług lub produktów oferowanych przez Serwis, proponować specjalne lub okazjonalne
oferty albo reklamy, oferty lub rekomendacje dotyczące produktów i usług;
g) Podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do konta Użytkownika;
h) Przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem konta Użytkownika historii
zamówień


2. Rejestracja i korzystanie z konta użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych
kroków przez Klienta:
a) wypełnieniu formularza rejestracji,
b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i kliknięciu
pola „Zapisz”.


3. Założenie Konta użytkownika jest nieodpłatnie. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez
podania przyczyny, usunięcia konta Użytkownika, poprzez wysłanie stosownego żądania do
Eco Service na adres: sklep@normastore.pl lub też pisemnie na adres: Eco Service sp. z o.o.,
ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce. Założenie konta użytkownika nie jest wymagane, aby
złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego.


4. Korzystanie z koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
Produktu do koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i
ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta,
zgodnie z jego wolą. Umieszczenie w koszyku produktów nie zapewnia ich dostępności.


5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie
prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w
związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności w
zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość
zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta użytkownika w każdym czasie,
korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta użytkownika;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Eco Service w sposób
niezakłócający funkcjonowania Serwisu Internetowego;
d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Eco Service w sposób zgodny z
przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w
danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Eco Service w sposób nieuciążliwy
dla pozostałych Klientów oraz dla Eco Service;
f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek treści
zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających
majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
g) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
h) niepodejmowania działań takich jak:
− rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej
lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania
treści bezprawnych);
− podszywanie się pod inne osoby;
− naruszanie tajemnicy korespondencji;
− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu
wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych
Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu
Internetowego i realizowania płatności;
− modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Eco Service, w
szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego Cen lub opisów Produktów;
i) terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Eco Service kosztów w pełnej
wysokości;

j) terminowego odbioru produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i
płatności za pobraniem.


6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego w celach innych niż zamierzone przez
Serwis Internetowy.


7. Serwis Internetowy w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania
wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych
dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności ma prawo uniemożliwić
dostęp do tych danych.


8. Użytkownik ma w szczególności prawo do:

a) zrezygnowania z Użytkowania Serwisu;

b) zażądania usunięcia swoich danych z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu

Internetowego.


9. Materiały zamieszczone w Serwisie Internetowym, w szczególności: dokumenty, znaki
towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w
rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
776 z późn. zm.).


10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na
własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych
materiałów, zawartych w zasobach Serwisu Internetowego, zarówno takich które podlegają
ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie
jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez
Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.


11. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej
lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym chronionych prawem
autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich
kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie
dozwolone jest wyłącznie za zgodą Eco Service wyrażoną w formie pisemnej umowy pod
rygorem nieważności.


12. Korzystanie ze Serwisu Internetowego przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie
nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Serwisu
Internetowego oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Serwisu Internetowego.
13. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu
Internetowego.

§ 3.

PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU

 

1. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Eco Service nie ponosi
odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego, ani za jakiekolwiek inne
działania Użytkowników;
b) przerwy w działaniu Serwisu Internetowego spowodowane siłą wyższą;
c) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Serwisu
Internetowego;
d) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy
Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.

2. Eco Service dołoży wszelkich starań aby informacje zawarte w Serwisie Internetowym były jak
najbardziej rzetelne i wiarygodne.

3. Eco Service zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w
stosunku do wszystkich Użytkowników Serwisu Internetowego.

4. Eco Service zastrzega sobie prawo do:
a) czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu Internetowego, w
szczególności do przerw spowodowanych awarią, siłą wyższą lub w celu przeprowadzenia
prac technicznych;
b) okresowego wyłączania usług Serwisu Internetowego w sytuacjach awaryjnych oraz w
celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników
komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji skrzynkę e-mail.

5. Eco Service każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu
świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub zamieszczenie
stosownego komunikatu w ramach Serwisu.

6. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące
Użytkownikom i Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w
szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług.

 

§ 4. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU

 

1. Zamówienia na Produkty można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej
dostępnej na domenie www.normastore.pl.

2. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia w
Serwisie Internetowym. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych
oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji
zamówienia, a także zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

3. Użytkownik, który prawidłowo wypełnił formularz Zamówienia i złożył Zamówienie jest
Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia
są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami

.
4. Przyjęcie przez Eco Service każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą mailową
przez obsługę Serwisu Internetowego.
5. Eco Service zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo
wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia
na rzecz Klienta.

6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw technicznych
Serwisu Internetowego.

7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. O wysyłce towaru Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

9. Jeżeli Eco Service nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest
dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy,
zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Eco Service
może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Klient może wyrazić
zgodę. Klient może od umowy odstąpić.

10. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze są podane w walucie złoty polski oraz zawierają
podatki.

11. Całkowita cena Produktu z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli
występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia.

12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

13. Klient, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania
wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Klienta w
formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za
zgodę Klienta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

14. Udzielona przez Konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty
prawa do odstąpienia od umowy.

15. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty
wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Eco Service może w wybranym przez
siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka produktów
jest darmowa. O łącznej Cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem
zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku
ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

16. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji
wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

§ 5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:


a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie);

b) dokonując przedpłaty za

§ 6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Proponuję EU, ale
pod warunkiem zaakcepotwanej przez klienta dopłaty do kosztów transportu.


2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Dostawa” w formularzu
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.


3. Eco Service udostępnia Klientowi co do zasady następujące sposoby dostawy produktu:
a) Odbiór w sklepie
b) Przesyłka kurierska
c) Przesyłka kurierska pobraniowa


4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.


5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta produktu (termin dostawy) składa
się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Eco Service oraz czas doręczania
produktu przez przewoźnika.


6. Termin dostawy produktu do Klienta zostanie wskazany w trakcie składania Zamówienia.


7. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Eco Service jest liczony od dnia (początek
biegu terminu dostawy):

a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Eco Service – w przypadku
wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą
płatniczą;

b) zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
pobraniem.

8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika,
który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo w zakładce
„Dostawa” w Serwisie.

§ 7. ZWROTY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż
przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta
oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne
oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: Eco Service sp. z o.o., ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce;
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@normastore.pl


2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w
posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


4. Eco Service ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.


5. Eco Service dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.


6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt osobie upoważnionej do odbioru produktu w
Salonie Stacjonarnym lub odesłać przed upływem terminu na adres: Eco Service sp. z o.o., ul.
Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu produktu.


7. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu i nie wykraczała
poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu. Klient powinien zwrócić produkt w taki
składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania
poprzedniego). W szczególności do produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane
wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a
także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany produkt był zapakowany
w oryginalne opakowanie, chyba że zostało usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu.

W takim przypadku należy zadbać o to, aby produkt był bezpiecznie zapakowany w celu
uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu.


9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Eco Service może w ramach akcji
promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych produktów na koszt Eco Service od
Klienta.

§ 8. REKLAMACJE

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura
VAT) albo inny dowód zawarcia Umowy Sprzedaży.


2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone :
a) pisemnie na adres: Eco Service sp. z o.o., ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce;
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@normastore.pl


3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do
korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który może zostać przesłana
odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, opis
wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób
poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Eco Service
dostarczyć wadliwy Produkt do siedziby Eco Service.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
(telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy

konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie
sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:
http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Eco Service);
oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440
220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu
unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących
do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie
samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Eco Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce (dalej jako Administrator).

2. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być kierowane
bezpośrednio przez Klienta na adres e-mail: sklep@normastore.pl

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji
Umowy Sprzedaży oraz wynikających z niej zobowiązań. Podanie przez osobę odstępująca od
umowy jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do realizacji uprawnień
wynikających z przepisów prawa.  

4. Ponadto dane przetwarzane będą także w związku z wystąpieniem do Eco Service z
reklamacją towaru zakupionego od Eco Service i będą̨ wykorzystywane wyłącznie w celu
rozpatrzenia reklamacji i kontaktowania się̨ z osobą składającą reklamację w niezbędnym do
tego zakresie, w szczególności w celu:
 wezwania do uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym –
do dosłania reklamowanego towaru, jeśli nie został przekazany wraz z reklamacją,
 poinformowania o uznaniu reklamacji i zrealizowania roszczenia reklamacyjnego,
 poinformowania o odmowie uznania reklamacji i odesłania reklamowanego towaru na
podany adres.

5. Dane osobowe Klienta w zakresie imienia, nazwiska, adresu dostawy/siedziby, numeru
telefonu, adresu e-mail, numeru konta bankowego, nazwy firmy oraz numeru NIP będą
przetwarzane przez Administratora na podstawie:
a. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6
ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zakupów – składania zamówień oraz w celu
wypełnienia uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży; 
b. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6
ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji; 
c. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla
celu:
– kontaktu, udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad
Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem
Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami; 
d. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków
podatkowych. 


6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez
okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie Internetowym. W pozostałym
zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo,
jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy
prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Ponadto dane
będą przechowywane do czasu realizacji zwrotu płatności za zakupiony towar oraz do czasu
ustania obowiązków przechowywania dokumentów podatkowych. Z końcem okresu
przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.


7. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora, dla wypełnienia celów dla jakich dane te są zbierane w Serwisie
Internetowym, np.:
a. kurierom, dostawcom towarów i usług, serwisom technicznym, instytucjom płatniczym,
w tym operatorom i pośrednikom płatności dostępnych w Sklepie, bankom,
ubezpieczycielom, operatorom usług informatycznych świadczącym usługi na rzecz
Administratora,
b. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np.
sądom lub organom ścigania,
c. Kancelarią prawnym, w związku ze zgłoszoną przez reklamacją,
d. podmiotom świadczącym na rzecz Eco Service usługi informatyczne opieki nad
systemami informatycznymi, w których zapisywane są̨ dane osobowe klienta.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.


9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowych.


10. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: 
a. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia _____________


2. Umowy zawierane przez Eco Service zawierane są w języku polskim.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.