Zwroty

Formularz zwrotu

Pobierz formularz zwrotu klikając w guzik poniżej.

Przesłanie zgłoszenia

Wyślij formularz na adres: sklep@normastore.pl

Pakowanie przesyłki

Dokładnie zapakuj zwracany towar oraz dołącz do paczki formularz zwrotu i fakturę.

Wysyłka

Wyślij paczkę na podany adres:
Eco Service Sp. z o.o
ul. Atramentowa 5,
55-040, Bielany Wrocławskie

Zwrot należności

Po zaakceptowaniu zwrotu, w ciągu 14 dni zwrócimy Ci pełną kwotę zamówienia.

§ 7. ZWROTY

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż
przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta
oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne
oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: Eco Service sp. z o.o., ul. Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce;
b) wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@normastore.pl
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w
posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


4. Eco Service ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.


5. Eco Service dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.


6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić produkt osobie upoważnionej do odbioru produktu w
Salonie Stacjonarnym lub odesłać przed upływem terminu na adres: Eco Service sp. z o.o., ul.
Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu produktu.


7. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu i nie wykraczała
poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu. Klient powinien zwrócić produkt w taki
składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania
poprzedniego). W szczególności do produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane
wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a
także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany produkt był zapakowany
w oryginalne opakowanie, chyba że zostało usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z produktu.

W takim przypadku należy zadbać o to, aby produkt był bezpiecznie zapakowany w celu
uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.


8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania produktu.


9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Eco Service może w ramach akcji
promocyjnej zaproponować Klientowi odbiór zwracanych produktów na koszt Eco Service od
Klienta.